Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.ebcbrake.cz 
 2. Provozovatelem internetového obchodu www.ebcbrake.cz je: EBC Brake Vit Kořenský ,Heckelova 461/17
  Praha 9 - Koloděje, PSČ 19016, Plátce DPH, DIČ CZ7910130514, IČ 71279938
 3. Veškeré aktuální kontakty a otvírací dobu naleznete zde: www.ebcbrake.cz
 4. Pro níže uvedené články platí:
  1. prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.ebcbrake.cz 
  2. kupujícím je zákazník registrovaný v systému internetového obchodu www.ebcbrake.cz, kupujícím může být fyzická nebo právnická osoba.

2. Uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávku do internetového obchodu www.ebcbrake.cz může podat pouze registrovaný zákazník. V registračním formuláři je zákazník povinen uvést pravdivé a úplné údaje.
 2. Vyplněním registračního formuláře (nebo závazné objednávky) v rámci internetového obchodu www.ebcbrake.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním a archivováním osobních údajů a údajů o nákupech, využijte jiný způsob objednávky zboží.
 3. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku doručení potvrzení objednávky od prodávajícího kupujícímu nebo v případě změny ceny (viz níže) okamžikem doručení potvrzení objednávky od kupujícího prodávajícímu.
 4. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí (telefonicky nebo e-mailem) cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou ceny nesouhlasí, objednávku se změněnou cenou nepotvrdí a tato není realizována. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob.
 5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v registračním a objednávkovém formuláři.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 8. Ke zboží může být účtován zákonem stanovený recyklační poplatek, který je případně uveden vždy u výrobku. Poplatek za dopravu je uveden vždy v potvrzení objednávky. V některých případech může dále prodávající účtovat balné, v těchto případech je balné uvedeno v potvrzení objednávky.
 9. Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list přímo od výrobce.
 10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo se nedodává.
 11. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.
 12. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.
 13. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
 14. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
 15. Dopravu zboží zajišťujeme pomocí dopravní služby Česká Pošta  cena přepravy je 120,- Kč při nákupu do 2 000,- Kč.
 16. Zásilka je prodávajícím pojištěna proti poškození dopravcem při dopravě od prodávajícího ke kupujícímu.
 17. Obrázky použité v elektronickém obchodu mají jen informativní charakter a dodané zboží se může od zveřejněných obrázků bez upozornění lišit.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující (soukromá osoba, ne firma s IČ) má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku.
 2. Možnost odstoupení od smlouvy podle Občanského zákoníku (zákon č. 40/1969 Sb.) §53 odst. 7 zaniká, pokud bylo zboží odebráno osobně v prodejně prodávajícího a kupující tak měl možnost zboží vyzkoušet.
 3. V případě vracení zboží musí kupující nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování (lhůta pro vrácení zboží slouží pouze k fyzickému seznámení se zbožím a jeho vlastnostmi, ne k jeho pravidelnému používání po dobu této lhůty) zaslat v původním obalu zpět v uvedené lhůtě - rozhodující je datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazníkovi bude vrácena částka včetně případného recyklačního poplatku, bez poplatku za dopravu a bez poplatku za balné.Při vracení zboží nelze vracené zboží zasílat na dobírku, taková zásilka bude prodávajícím odmítnuta.
 4. Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží (v původním nepoškozeném obalu bez porušení a zboží bez známek užívání nebo opotřebování) si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek ve výši 10% z ceny vraceného zboží, plus náklady vynaložené prodávajícím při prvotní expedici zboží, byť by nebyly v prvotní dodávce účtovány. Tímto není dotčeno právo prodávajícího rozhodnout se, zda bude vrácení a výměnu zboží akceptovat či nikoliv.
 5. Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy:
  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
  5. na dodávku novin, periodik a časopisů
  6. na dodávku zboží nebo služeb spočívajících ve hře nebo loterii

4. Reklamace

 1. Záruční podmínky se řídí platným ustanovením Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami, případně Obchodním zákoníkem 513/1991 Sb. se všemi příslušnými novelami. Záruční a reklamační podmínky jsou dále upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 2. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího. Při zjištění poškození zásilky při přebírání od přepravní společnosti, je kupující povinen takové poškození nahlásit přepravní společnosti a sepsat s jejím pracovníkem zápis o poškození zásilky, případně může zásilku odmítnout převzít z důvodu poškození.
 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 4. Kupující může zboží reklamovat buď zasláním na adresu prodávajícího nebo osobně přímo v sídle prodávajícího.
 5. K reklamaci je nutné přiložit kopii faktury a případně originál záručního listu, byl-li součástí dodávky.
 6. Reklamované zboží je nutné reklamovat kompletní, včetně všech součástí a nejlépe v originálním obalu nebo v obalu, který bude odpovídající pro dané zboží tak, aby se zboží při dopravě nepoškodilo. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží při dopravě z důvodu nedostatečně zabaleného zboží.
 7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

5. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.). Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely:
  1. vyřizování objednávek kupujícího, reklamací apod.
  2. informování kupujícího o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami, reklamacemi apod.
  3. poskytování kupujícímu informace o zboží, cenách apod.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo využívat všech veřejně dostupných prostředků k ověření pravdivosti a aktuálnosti poskytnutých osobních údajů.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat registraci v případě, že nabude zjištění, že poskytnuté údaje:
  1. nejsou pravdivé
  2. byly poskytnuty osobou nebo subjektem, jemuž nepřináleží
  3. byly poskytnuty se záměrem, který je v rozporu se zákony platnými na území ČR
 4. Kupujícím poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a bezpečně uchovány v informačním systému prodávajícího a jsou bezpečně chráněny proti zneužití třetí stranou. Kupující má kdykoliv právo požádat o změnu těchto údajů, případně může požádat o zrušení registrace.

6. Závěrečná ustanovení

 1. Kupující svou registrací v systému elektronického obchodu www.ebcbrake.cz stvrzuje, že souhlasí se všemi uvedenými body Všeobecných obchodních podmínek v plném rozsahu.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v platnosti od 1.9.2009

Výhody

 • Široký výběr kvalitního zboží
 • DODÁVÁME OKAMŽITĚ
 • Možnost vrácení zboží bez udání důvodu
 • Zasíláme zprávy o novinkách, akcích a doprodejích

POTŘEBUJETE MÍT ZÁSILKU CO NEJDŘÍV?

 1. Volte dopravu Českou Poštou
 2. Volte způsob úhrady na dobírku
 3. Do objednávky uveďte svůj mobilní telefon ( pokud se liší od čísla v registračním formuláři)

Objednávky 24 hodin denně

Nakupujte snadno a pohodlně z domova 24 hodin denně.

Jak nakupovat

Jste zde poprvé?

To vůbec nevadí, právě pro Vás je určena tato stránka.

Jak objednat zboží?

Nejprve si najděte produkt, který chcete koupit.

Tlačítkem s ikonkou košíku vložíte zboží do košíku. Je to jakási obdoba běžného nákupního košíku. Poté můžete dále nakupovat nebo přejít do košíku a objednávku odeslat. Vše je jednoduché a přehledné, stačí se jen řídit našimi instrukcemi.

Úspěšné dokončení objednávky Vám bude potvrzeno doručením e-mailu s kopií Vaší objednávky.

Pokud si stále nevíte rady, zavolejte nám na 721-222-777, rádi Vám poradíme s celým nákupem a vybereme s Vámi i vhodný způsob dopravy a platby.

Společnost EBCBRAKE Vám nabízí nakupování:

a) prostřednictvím e-shopu

b) e-mailem na adresu: ebcbrake@ebcbrake.cz

c) SMS zprávou na číslo: 721-222-777

Zvolíte-li způsob objednání b) až c) uveďte, prosím, do objednávky adresu, telefonní číslo toho, kdo bude zásilku přejímat, seznam objednaného zboží a počtu kusů, jinak nebude objednávka zpracována. Upozorňujeme, že k dispozici jsou pouze uvedené produkty na www.ebcbrake.czPřihlášení uživatele


Zapomenuté heslo

Registrace

Registrace do eshopu

Zaregistruj se a získej slevu!

Nákupní košík a vyhledávání

Celkem položek: 0 ks
Cena celkem: 0 Kč s DPH


[ ↑ k obsahu ↑ ]